مشاوران تهران

انتها نامـه تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری مدیریت براساس استاندارد جهان ی از پنج بخش تشکیل شده است. بعد از نگارش انتها نامـه مدیریت جهت آنکه انتها نامـه جلد شود می بایست به صورت زیر تنظیم گردد :

۱- صفحه عنوان

۲- پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر قدر دانی

۳- فهرست مطالب

۴- فصل اول – طرح تحقیق

۵- فصل دوم –قبلی ه تاریخی تحقیق

۶- فصل سوم _روش تحقیق

۷- فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه تحلیل آن

۸- فصل پنجم _ خلاصه تحقیق و ارائه توصیه ها

۹- فهرست منابع و مآخذ

۱۰- پیوست

۱- عنوان تحقیق
عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه انتها نامـه است. بعضی وقتها صفحه عنوان درست مانند جلد انتها نامـه طراحی می‌شود. صفحه عنوان حاوی اطلاعات زیر است:

الف) عنوان انتها نامـه

ب ) نام کامل استاد راهنما

ج ) نام کامل محقق یا محققین

د ) نام مرکز یا دانشبعضی که انتها نامـه در آن تگذشته میگردد .

ذ ) نوع مدرک ( برای مثال : انتها نامـه دوره کارشناسی اافزایش مدیریت )

و ) تاریخ ارایه انتها نامـه

۲) پیشگفتار و تشکر قدر دانی
صفحه تشکر قدردانی الزامی نیست ولی مرسوم است که یک صفحه را به تقدیر و تشکر اختصای می‌دهند. محقق میتواند در پایین پیشگفتار از شخص یا افراد با موسساتی که او را در انجام تحقیقش کمک و راهنمای ی کرده اند سپاسگزاری نماید .


۳) فهرست مطالب
فهرست مطالب شماره صفحه مطالب اکثرا ٌ حاوی سه بخش است. دقت بکنید فهرست مطالب با حروف الفبا شماره صفحه می‌خورد.

فهرست عناوین و شماره صفحه هر مطلب

فهرست جداول شماره صفحه هر جدول، در صورتیکه جدول وجود داشته باشد.

فهرست تصاویر و شماره صفحه هر تصویر ، در صورتیکه تصویر وجود داشته باشد.

۴) فصل اول: طرح تحقیق یا کلیات پژوهش
طرح تحقیق یا کلیات پژوهش فصل اول انتها نامـه زیاد مشابه پروپوزال است. مهمترین بخش های طرح تحقیق عبارتند از :

۴-۱- عنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از موضوع تحقیق را عرضه دارد خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد .

۴-۲- مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق : در این بخش مختصری از نظرات و بررسی ها مربوط به موضوع یا مسایل مشکلات حل نشده در این حوزه و همین طور توجه علاقه جامعه به این موضوع اشاره می شود .

۴-۳- تعریف مورد تحقیق : در این سری محقق مورد مورد علاقه یا نیاز حس شده را در حوزه تحقیق بیان میدارد عوامل موجود در موقیعت را تعریف تعیین می نماید .

۴-۴- هدف یا هدفهای کلی تحقیق : این پارت باید با عبارات مثبت و کلی طرح شود اززیاد شدن مطالب پرهیز شود

۴-۵-شیوه انجام تحقیق : در این بخش پژوهشگرشیوه کاری خود را بیان میدارد نحوه های گوناگونی را که در گرد آوری مطالب به کار برده ذکر می نماید و همین طور اگرروش آماری خاصی را در تهیه و تولید و تدوین اطلاعات به کار برده آن نحوه را بیان می نماید و بیان آن یکی از ملزومات است .

۴-۶-ا همیت و ارزش تحقیق : با توجه به تشابه این پارت از طرح تحقیق با تعریف مساله تحقیق که در آن محقق نیاز را در آگاهی به نتایج بررسی عنوان میسازد ، در این بخش منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق به محقق دست میدهد بحث می شود .

۴-۷- محدودیت های تحقیق : محدودیت هایی که کنترل آن از عهده محقق خارج است مانند گزینش نوع بافته ها و یا زیر اندازها و دیگر محدودیت هایی که کنترل آن در دست محقق است مانند موضوع مکان تحقیق و ...

۴-۸- تعریف واژه ‌ها: در این بخش محقق باید واژه های کلیدی تحقیق را بر اساس منابعی معتبر به صورتی کاربر دی تعریف نماید .

۵) فصل دوم: قبلی ه تحقیق یا ادبیات پژوهش
در این بخش بر اساس مطالعات قدیم ، مبانی نظری پژوهش بیان می شود. منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفهوم ها بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است می بایست بر اساس مطالعات معتبر قبلی صورت گیرد. در بخش دوم ادبیات پژوهش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً بوسیله محققان دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. اگر درباره سازمانی ویِژگزینشه تحقیق میکنید بایستی بخش از فصل دوم را در میزان سه تا جهار صفحه به معرفی سازمان مربوط اختصاص دهید.

۶) فصل سومراهنمای تحقیق :
در این بخش نوع پژوهش بر طبـق هدف ماهیت معرفی می شود. همچنین نحوه گردآوری داده ها بیان می شود. اکثرا پژوهش های علمی ازروش های بررسی میدانی و کتابخانه ای جهت گردآوری داده ها اطلاعات استفاده می کنند. همین طور جامعه آماری در صورت لزوم نمونه آماری معرفی می شوند. پس گزاره های پژوهش ( فرضیه ها یا پرسشها ) ارائه می گردد. همین طور آزمونهای آماری مورد استفاده و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها هم معرفی می شود. به بحث مقدمه ای برآموزش تحقیق رجوع بکنید .

۷- فصل چهارم: یافته ها تجزیه نقد آنها
در این قسمت بر اساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه نقد داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. اکثرا جهت افزایش دقت محاسبات نرم افزار های آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این نقد اساس یک پژوهش علمی است.

۸- فصل پنجم: خلاصه تحقیق و توصیه ها

این فصل حاوی دو پارت اصلی یکی خلاصه تحقیق و دیگری پیشنهاد ها است. خلاصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطلاعات است : اطلاعات و یافته هایی که محقق از تحقیق جاری خویش به دست آورده است. دوم اطلاعات و یافته هایی که محقق از طریق تحقیق تحقیقات نوشته های افراد دیگر جمع آوری کرده است.

بعد از خلاصه انتها نامـه می بایست محدودیت‌های تحقیق بیان شود. ذکر سه الی پنج مورد کافی است.

درنهایت می بایست توصیه ها ارائه شود: توصیه جهت محققان آینده، پیشنهاد به سازمان مورد بررسی و پیشنهاد های عمومی که در هر مورد می بایست سه یا چهار پیشنهاد بیان شود. توصیه باید برای استفاده‌کنندگان چراغ باشد.

۹- فهرست منابع و مآخذ
در این بخش تمام منابع و مآخذ مورد مصرف ارائه می‌شود. فهرست نویسی قوانین ویِژگزینشه خودش را دارد. اکثرا ٌ ازآموزش APA جهت نوشتن فهرست منابع استفاده می‌شود. به آموزش نوشتن فهرست منابع رجوع بکنید .

۱۰- پیوست
حاوی مطالب مدارکی است که در درک فهم خواننده از انتها نامـه یاری چندانی نمی نماید و میتوان از پرسش نامـه ها آزمونها نامـه های نوشته شده به افراد و موسسات وبقیه وسایل جمع اوری اطلاعات نام برد .